Algemene voorwaarden | versie 2018.02

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLIK RECLAME COMMUNICATIE (geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 55785530)

Artikel 1: Toepasselijkheid:
1.1    Blik Reclame Communicatie is een eenmanszaak van Y.J.G. Timmermans-Derksen, geboren te Mook en Middelaar op 2 mei 1973.
1.2    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en/of opdrachten aan en/of werkzaamheden verricht door Blik Reclame Communicatie.
1.3    Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten aan dan wel aanvullende werkzaamheden door Blik Reclame Communicatie.
1.4    Deze algemene voorwaarden kunnen door Blik Reclame Communicatie eenzijdig worden gewijzigd. De meest recente versie is geldend. 

 Artikel 2: Opdrachten:
2.1    Offertes van Blik Reclame Communicatie zijn exclusief (hoge) BTW en zijn één maand geldig.
2.2    De door Blik Reclame Communicatie opgegeven levertermijnen gelden bij benadering, tenzij anders is aangegeven.
2.3    Geringe afwijkingen in de leveringen van Blik Reclame Communicatie ten aanzien van aantallen, omvang, kleurstelling, maatvoering, materiaal en afmeting, gelden niet als een tekortkoming. Een verschil van 10% geldt in ieder geval als een geringe afwijking.
2.4    De uitvoering van de opdracht/werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
2.5    Blik Reclame Communicatie is altijd bevoegd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen.

 Artikel 3: Betalingen / opschorting
3.1    De vervaldatum van de declaraties van Blik Reclame Communicatie ligt op 14 dagen na declaratiedatum. Betaling dient binnen deze 14 dagen plaats te vinden, tenzij anders met u afgesproken.
3.2    Betalingen vinden plaats zonder korting, verrekening of opschorting.
3.3    Na 14 dagen is opdrachtgever een rente verschuldigd van 12% per jaar.
3.4    Na een eerste herinnering heeft Blik Reclame Communicatie recht op buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het verschuldigde bedrag, alsmede op alle werkelijke kosten verbonden aan de invordering van de openstaande declaraties.
3.5    Blik Reclame Communicatie is gerechtigd de leveringen op te schorten indien een vervallen declaratie niet volledig is voldaan, zonder dat aan de zijde van Blik Reclame Communicatie enige verschuldigdheid tot betaling van een schadevergoeding ontstaat.

 Artikel 4: Intellectuele eigendom
4.1    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoort tot de opdracht niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten van derden dan wel de mogelijke inbreuk daarop. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van intellectuele eigendomsrechten voor opdrachtgever.
4.2    Alle door Blik Reclame Communicatie gecreëerde ontwerpen en/of vervaardigde zaken blijven onverkort  (intellectueel) eigendom van Blik Reclame Communicatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aanpassingen van de ontwerpen van Blik Reclame Communicatie is niet toegestaan, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door Blik Reclame Communicatie. Tevens behoudt Blik Reclame Communicatie de copyrights op de door haar ontwikkelde en/of vervaardigde zaken.
4.3    Op Blik Reclame Communicatie rust geen verplichting tot het overdragen van haar intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 5: Klachten
5.1    De opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de opdracht voldoet.
5.2    Alle klachten dienen op straffe van verval binnen 14 dagen na levering schriftelijk en onderbouwd te worden gemeld aan Blik Reclame Communicatie.
5.3    Indien een tijdig ingediende klacht juist is, heeft Blik Reclame Communicatie de keuze om de geleverde zaken te herstellen, te vervangen ofwel de opdracht geheel of gedeeltelijk niet meer uit te voeren onder compensatie door restitutie naar evenredigheid van het reeds door de opdrachtgever betaalde.

Artikel 6: (Beperking) aansprakelijkheden
6.1    Blik Reclame Communicatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of aanvullende schade, zoals bijvoorbeeld bedrijfsschade en/of winstderving.
6.2    Blik Reclame Communicatie is niet aansprakelijk voor eventuele vorderingen op de opdrachtgever op het gebied van intellectuele eigendomsrechten en/of gepretendeerde inbreuken daarop. De opdrachtgever vrijwaart Blik Reclame Communicatie voor alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden welke voor de opdrachtgever zijn verricht.
6.3    De aansprakelijkheid van Blik Reclame Communicatie is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat Blik Reclame Communicatie voor de desbetreffende opdracht in rekening heeft gebracht, tenzij er sprake is van aan te tonen opzet of grove schuld aan de zijde van Blik Reclame Communicatie.

Artikel 7: Webhosting
10.1  Indien er sprake is van (web)hosting wordt deze door Blik Reclame Communicatie uitbesteed aan derden. Opdrachtgever gaat hiermee akkoord.
10.2  Indien er sprake zou zijn van stopzetting, surseance van betaling dan wel faillissement aan de zijde van de onderneming welke de (web)hosting beheert dan wel een storing in de (web)hosting, dan is Blik Reclame Communicatie niet aansprakelijk voor de schade welke daaruit voort kan vloeien, zoals bijvoorbeeld het tijdelijk niet kunnen gebruiken van de website en/of e-mail. Blik Reclame Communicatie spant zich in om met opdrachtgever een oplossing te bedenken. 

Artikel 8: Geschillen
8.1    Op alle geschillen die in de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Blik Reclame Communicatie ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
8.2    De rechtbank Limburg, locatie Roermond, is bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van geschillen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven. 

+31 6 2553 0846